Monday, July 9, 2007

भरकटलेलं


This poem was written sometime back...dont quiet remember

भरकटलेलं

एकच स्वप्न ते हि परकं
एकच ह्र्दय ते हि मोडकं
स्वतहाचे घर बांधावं म्हंटलं
तर एकच अंगण ते हि वाकडं

एकच सुख ते हि विरलं
एकच शरीर ते हि भिजलं
मिणमिणणा-या एका पणतीत
तेल होतं ते पण आज संपलं

एकच चित्र ते हि पुसलं
एकच मन ते हि रुसलं
जीवनाच्या ह्या वळणावर
आई तुझं हे पोर आज थकलं

-मनीष

No comments: